Skip to main content
wartoscicz

 

Hodnoty spoločnosti Vetoquinol sú referenčným rámcom pre správanie každého zamestnanca v jeho každodennej práci. Spoločné hodnoty umožňujú zamestnancom z rôznych odborov na celom svete lepšie spolupracovať, a tiež prispievajú k väčšej súdržnosti činností a rozhodovania. Tieto hodnoty odrážajú očakávané profesionálne správanie a sú zahrnuté do každoročného hodnotenia výkonu každého zamestnanca.

PRÍRUČKA SPRÁVNEJ PRAXE NA DODRŽIAVANIE ETICKÝCH NORIEM VETOQUINOLU

Spoločnosť Vetoquinol zaisťuje, že jej vývoj je v súlade s právnymi predpismi, etickými štandardmi a právami jednotlivca, a súčasne umožňuje zdravú konkurenciu. Ako podporu pre dosiahnutie tohto cieľa dostávajú všetci zamestnanci príručku o správnej praxi. Pravidlá obsiahnuté v tomto manuáli definujú to, čo spoločnosť Vetoquinol očakáva od každého zamestnanca, bez ohľadu na jeho pracovné zaradenie. Všetci zamestnanci na celom svete konajú v súlade s týmito pravidlami, rešpektujú hospodársku súťaž, zákazníkov a dodávateľov, čím znižujú riziko podvodu či korupcie.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – SPOLOČNÝ ZÁUJEM SPOLOČNOSTI VETOQUINOL

Vetoquinol sa zaväzuje analyzovať dopady svojich aktivít, čo najlepšie chrániť prírodné zdroje a biodiverzitu a obmedziť znečistenie a spotrebu. To znamená vyvíjať najvhodnejšie produkty pre zdravie zvierat s ohľadom na ochranu životného prostredia. Vetoquinol rešpektuje životné prostredie pri výbere dodávateľov, spôsobov prepravy, výrobných procesov, postupov balenia a distribučných sietí. Za to zodpovedá oddelenie kvality. Pre oblasti bezpečnosti zdravia a ochrany prostredia sa bežne používajú štandardné ukazovatele na meranie pokroku v boji s globálnym otepľovaním a využívaním zdrojov. Rovnako analyzuje potenciálne riziká pre prostredie, a to priebežne, ale aj individuálne pre veľké projekty, s cieľom poskytnúť a realizovať správne preventívne a ochranné opatrenia. Je informovaný o projektoch či rozhodnutiach, ktoré majú vplyv na každú z troch zložiek trvalo udržateľného rozvoja: environmentálnu, sociálnu a ekonomickú.

VETOQUINOL – SPOLOČNOSŤ, KTORÁ SA STARÁ O KVALITU ŽIVOTA ZAMESTNANCOV

Firma sa stará o spokojnosť zamestnancov a vykonáva pravidelné prieskumy. Prieskum spokojnosti sa uskutočnil od roku 2007 trikrát. Najnovšie výsledky sú od roku 2015, kedy bol vykonaný prieskum medzi zamestnancami vo Francúzsku a od roku 2016 boli pridané ďalšie pobočky. V nasledujúcich rokoch by sa spoločnosť chcela stať pre svojich zamestnancov „skvelým miestom na prácu“. Spoločnosť Vetoquinol sa zaviazala bojovať proti akejkoľvek forme diskriminácie. Vetoquinol zabezpečuje, aby zamestnanci mohli využívať výhody spravodlivej kompenzácie a zdieľania zisku. Vytvára podmienky, ktoré v rámci organizácie podporujú individuálny úspech. Taktiež zdravie a bezpečnosť zamestnancov sú pre nás prioritou. Oddelenie kvality vo všetkých oddeleniach spoločnosti po celom svete zaisťuje najvyššie bezpečnostné štandardy.