Skip to main content

Skupina Vetoquinol a spoločnosti, ktoré ju tvoria (v tomto dokumente označované súhrnne ako „skupina“, „my“ alebo „naše“), sa zaväzujú chrániť vaše súkromie a dôvernosť vašich osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie“) popisujú, ako zhromažďujeme, používame, ukladáme a zdieľame vaše osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“), popisujú účely, na ktoré môžeme tieto osobné údaje používať, sprístupňovať alebo uchovávať, a možnosti, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s ich používaním.

Pre účely týchto zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookie je správcom údajov spoločnosť Vetoquinol SA, zapísaná v obchodnom a firemnom registri Vesoul/Gray pod číslom 676 250 111, so sídlom na adrese sis Magny-Vernois, 70200 Lure.

Tieto zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie sa vzťahujú na produkty a služby ponúkané skupinou (ďalej len „produkty a služby“) a zahŕňajú používateľské rozhrania, mobilné aplikácie a ďalšie online platformy a služby dostupné z webových stránok (spolu ďalej len „Web“) a to najmä:

● osobné údaje zhromažďované vo formulároch pre prihlásenie na odber, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach spoločností skupiny prepojených s Webom,

● osobné údaje zhromažďované prostredníctvom kontaktného formulára,

● osobné údaje zhromažďované na základe žiadosti o informácie,

● osobné údaje, ktoré môžu byť zhromažďované, keď vstúpite do obchodného vzťahu s niektorou spoločnosťou skupiny,

● osobné údaje, ktoré môžu byť zhromažďované prostredníctvom zverejňovania názorov klientov a majiteľov domácich zvierat, prípadne pri účasti na fórach alebo v súťažiach a konkurzoch,

● osobné údaje, ktoré môžu byť zhromažďované prostredníctvom tlačidiel na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, YouTube atď.),

● osobné údaje, ktoré môžu byť zhromažďované prostredníctvom inštalácie súborov cookie pri pripájaní k Webu alebo počas jeho návštevy.

Tieto zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie platia bez ohľadu na to, či ste „návštevník“ (čo znamená, že si iba prezeráte produkty a služby), alebo „užívateľ“ (čo znamená, že ste sa na Webe zaregistrovali, aby ste mohli využívať výhody ponúkané produktmi a službami).

Zásady ochrany osobných údajov a používanie súborov cookie tak upravujú používanie Webu bez ohľadu na to, ako k nemu pristupujete.

Prístupom na Web alebo jeho používaním a tým, že nám prostredníctvom Webu poskytnete informácie, súhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov a používania súborov cookie. Odporúčame vám tieto zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie pravidelne kontrolovať, pretože ich často aktualizujeme a upravujeme.

ZHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Údaje, ktoré neumožňujú zistenie vašej totožnosti

Pokiaľ sa nerozhodnete stať sa užívateľom Webu, čo vyžaduje registráciu, môžete náš Web navštíviť bez toho, aby ste nám odoslali akékoľvek informácie, ktoré by umožnili zistenie vašej totožnosti.

Rovnako ako väčšina online služieb, pri každej návšteve nášho Webu automaticky zhromažďujeme určité údaje a informácie o vás alebo vašom počítači, čo však neumožňuje zistiť vašu totožnosť. Medzi takéto informácie patria:

• typ internetového prehliadača, ktorý používate,

• typ operačného systému a zariadení, ktoré používate na prístup na Web,

• názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb,

• webová stránka, z ktorej ste prišli, • krajina, v ktorej žijete a váš jazyk,

• stránky a voliteľne dostupné položky, ktoré na našom Webe navštívite a ku ktorým získate prístup.

Keď teda navštívite alebo používate náš Web, môžeme vašu návštevu sledovať a zhromažďovať určité údaje o vašom používaní produktov a služieb a o vašich aktivitách na Webe, ako je popísané nižšie v časti venovanej súborom cookie.

Osobné údaje

V niektorých prípadoch, najmä pri registrácii, keď nás kontaktujete alebo žiadate o informácie, môžete byť vyzvaní na poskytnutie svojich osobných údajov, ako je vaše priezvisko, meno, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Keď nás kontaktujete alebo požiadate o informácie e-mailom alebo poštou, zhromažďujeme osobné údaje, ktoré sa nám dobrovoľne rozhodnete oznámiť.

Pokiaľ si však svoje osobné údaje neprajete uviesť, niektoré služby a možnosti dostupné na Webe alebo spojené s našou ponukou produktov a služieb pre vás nemusia byť dostupné.

Osobné údaje zhromažďujeme tiež vtedy, keď vám Web umožňuje registráciu na stránke „Môj priestor“ alebo „Môj účet“: budete požiadaní o uvedenie osobných údajov, ako je vaše priezvisko, meno, titul , rok narodenia, e-mailová adresa, krajina bydliska, poštová adresa, názov zamestnávateľa a telefónne číslo. Určité osobné údaje môžeme získať aj prostredníctvom vášho internetového prehliadača, napríklad vašu IP adresu, čo je číslo, ktoré je automaticky priradené vášmu počítaču pri používaní internetu.

Osobné údaje o vás môžeme získať aj z iných zdrojov. Môžeme napríklad požiadať dodávateľa alebo iné tretie strany zhromažďujúce údaje, aby nám poskytli ďalšie osobné údaje o našich existujúcich klientoch (pridanie údajov alebo „doplnenie údajov“), najmä osobné údaje získané z vášho profilu alebo vami publikovaných informácií na sociálnej sieti prevádzkovanej treťou stranou. Osobné údaje môžeme zhromažďovať aj od tretích strán, s ktorými spolupracujeme, alebo pri akvizíciách iných spoločností.

Ďalej môžeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré sa objavia na vašom profile na sociálnej sieti prevádzkovanej treťou stranou (najmä na Facebooku), pokiaľ takejto sieti povolíte, aby nám ich oznámila, alebo ak ich v online prostredí sami zverejníte. Týmito osobnými údajmi môžu byť všeobecné údaje týkajúce sa vášho účtu (napríklad meno, e-mailová adresa, profilová fotografia, pohlavie, dátum narodenia, aktuálne mesto/obec, identifikátor, zoznam priateľov atď.) a akékoľvek ďalšie informácie alebo aktivity, pri ktorých sociálne sieti prevádzkovanej treťou stranou povolíte, aby nám ich oznámila, alebo ktoré verejne umiestnite na svoj profil. Všetky vaše informácie týkajúce sa sociálnych sietí alebo ich časť môžeme napríklad získať, keď si stiahnete niektorú z našich aplikácií alebo s ňou komunikujete na stránkach sociálnej siete (najmä Facebook). Ďalšie informácie o tom, ako môžeme získať vaše informácie týkajúce sa sociálnych sietí, nájdete na internetových stránkach príslušnej sociálnej siete prevádzkovanej treťou stranou.

AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POUŽÍVAME?

Osobné údaje odoslané na Web buď na základe vášho súhlasu (žiadosť o informácie alebo dokumentáciu), alebo na základe zmluvy (kontaktný formulár alebo registrácia na našich webových stránkach na účely využívania produktov a služieb). Osobné údaje, ktoré nám zdieľate prostredníctvom Webu, môžeme použiť najmä na účely:

● dodávanie rôznych produktov a služieb,

● vytvorenie prístupu do sekcie „Môj priestor“ alebo „Môj účet“ v situáciách, kedy vám to Web umožňuje,

● poskytovanie dokumentov, ktoré ste si vyžiadali (newsletter atď.), a pozvanie na akcie,

● zasielanie výherných cien zo spotrebiteľských a iných súťaží alebo vzoriek výrobkov, ktoré ste si vyžiadali,

● zodpovedanie vašich otázok,

● prispôsobenie našej ponuky produktov a služieb a zlepšenie vášho dojmu z prehliadania Webu tým, že ho zdokonalíme a zefektívnime,

● všeobecného dodržiavania zákonných, regulačných, účtovných a daňových povinností skupiny,

● informovanie o produktoch a službách, ktoré sú nové alebo podobné tým, ktoré už využívate a ktoré by vás mohli zaujímať,

● spracovanie žiadostí a sťažností týkajúcich sa Webu, ktoré ste podali vy alebo tretia strana a ktoré sa vás týkajú.

AKO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje používané v súvislosti s užívaním Webu

Tieto osobné údaje uchovávame iba počas doby nevyhnutnej na účel, na ktorý ich spracovávame, a v každom prípade počas doby nevyhnutnej na splnenie zákonných alebo regulačných požiadaviek.

Osobné údaje používané na zasielanie informácií

Vaše osobné údaje budú uchovávané počas doby trvania vášho prihlásenia na odber. Odber môžete kedykoľvek ukončiť jeho zrušením pomocou uvedeného odkazu. V každom prípade, pokiaľ po dobu troch rokov neurobíte pokus o kontakt s nami, budú vaše osobné údaje vymazané.

Osobné údaje používané na zasielanie marketingových ponúk

Vaše osobné údaje budú uchovávané počas doby, počas ktorej budete súhlasiť so zasielaním našich marketingových ponúk. Odber môžete kedykoľvek ukončiť jeho zrušením pomocou uvedeného odkazu. V každom prípade, pokiaľ po dobu troch rokov neurobíte pokus o kontakt s nami, budú vaše osobné údaje vymazané.

Osobné údaje používané v súvislosti s obchodným vzťahom

Tieto osobné údaje uchovávame iba počas doby nevyhnutnej na účel, na ktorý ich spracovávame, tj po celú dobu trvania nášho zmluvného vzťahu, a v každom prípade po dobu nevyhnutnú na splnenie zákonných alebo regulačných požiadaviek.

AKO ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Odovzdávanie mimo Európskej únie

Ak spracovanie vašich osobných údajov zahŕňa odovzdávanie do tretích krajín mimo Európskej únie, ide o odovzdávanie do krajín, ktoré Európska komisia uviedla na zozname krajín poskytujúcich dostatočnú ochranu údajov, alebo sa na ne vzťahujú príslušné záruky vychádzajúce zo štandardných zmluvných doložiek odrážajúcich vzorové dohody zverejnené Európskou komisiou.

Spoločnosti skupiny

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať so spoločnosťami v skupine. Ďalšie informácie o spoločnostiach v skupine nájdete na adrese http://www.vetoquinol.com/fr/implantation/home.

Poskytovatelia služieb

V rámci našej činnosti môžeme vaše osobné údaje odovzdávať poskytovateľom služieb. Títo poskytovatelia služieb používajú vaše osobné údaje iba na to, aby sme vám mohli dodávať produkty a služby. Ako príklad je možné uviesť, že títo poskytovatelia služieb môžu dodávať IT služby, byť našimi logistickými alebo marketingovými partnermi, hostiteľmi našich webových stránok, prípadne nás podporovať pri správe dát, distribúcii e-mailov alebo analýze informácií. Poskytovateľom služieb oznamujeme iba tie osobné údaje, ktoré potrebujú na poskytovanie svojich služieb, a spolupracujeme s nimi na zabezpečení toho, že vaše osobné údaje budú rešpektované a chránené.

Týmto spoločnostiam nikdy neposkytujeme žiadne osobné údaje pre ich vlastné marketingové alebo obchodné potreby. Vaše osobné údaje však môžeme oznámiť našim komerčným partnerom, a to iba za účelom poskytovania našich produktov a služieb alebo iných produktov a služieb, ktoré by vás mohli zaujímať.

Právne povinnosti

Osobné údaje môžeme byť nútení sprístupniť v reakcii na žiadosť regulačného orgánu, ako je daňový úrad alebo orgány zabezpečujúce dohľad nad ochranou osobných údajov, prípadne súdu (v reakcii na rozsudok, súdny príkaz alebo súdny zákaz), a to na základe žiadosti alebo ak nám to ukladá zákon, alebo tiež aby sme ochránili naše záujmy, náš majetok alebo našu bezpečnosť, prípadne záujmy, majetok a bezpečnosť tretej strany.

Pokiaľ nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie stanovené inak alebo pokiaľ to nie je s vaším predchádzajúcim súhlasom, osobné údaje nepredávame, neponúkame ani nepožičiavame iným spoločnostiam v rámci bežného podnikania. V prípade reštrukturalizácie spoločností skupiny (akvizície, fúzie alebo čiastočný prevod majetku) však môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené inej spoločnosti, ale toto sprístupnenie potom bude podliehať platným zásadám ochrany osobných údajov a používaniu súborov cookie.

AKO VIETE, ŽE SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V BEZPEČÍ?

Máme rôzne bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, odcudzeniu alebo zneužitiu vašich osobných údajov, ktoré ste na Webe poskytli. Aby sme zaručili bezpečnosť údajov, ktoré uvádzate počas online prenosu, používame šifrovanie, overovanie a analýzu toku dát a vykonávame bezpečnostné audity hostingových prostredí.

SÚBORY COOKIE: ČO SÚ A AKO ICH POUŽÍVAME?

Súbor cookie je textový súbor, ktorý sa ukladá do zariadenia, ktoré používate na prístup na internet (počítač, mobilný telefón, tablet atď.), keď pomocou prehliadača navštívite nejaké webové stránky.

Do súboru cookie vkladáme jedinečný identifikátor a pomocou tohto súboru cookie prepájame váš počítač s informáciami, ktoré ukladáme do našej databázy. Obsahuje údaje, ktoré umožňujú vašu identifikáciu:

● názov serveru, ktorý ho umiestnil,

● jedinečný číselný identifikátor,

● prípadne dátum vypršania platnosti.

Súbory cookie používáme, aby sme:

● vás spoznali, keď se vrátite na náš Web,

● vás informovali o nových témach, ktoré by vás mohli zaujímať,

● vám prispôsobili obsah, ktorý pre vás môže byť užitočný,

● mohli merať návštevnosť Webu na marketingové a komerčné účely.

Súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje a neumožňujú prístup do vášho počítača.

Lehota platnosti súhlasu s prijímaním súborov cookie je 13 mesiacov. Po uplynutí tejto doby vás znova požiadame o súhlas.

Pri prvej návšteve nášho Webu sa pri príchode na stránku zobrazí informačný banner. Pokračovaním v prehliadaní Webu po kliknutí na „Súhlasím“ výslovne súhlasíte s tým, aby skupina do vášho počítača umiestnila všetky svoje súbory cookie (súbory cookie spojené s cielenými reklamnými operáciami, určité súbory cookie na meranie publika a súbory cookie sociálnych médií generované najmä tlačidlami na zdieľanie , keď tieto tlačidlá zhromažďujú osobné údaje). Banner sa bude zobrazovať, kým nebudete pokračovať v prezeraní, teda kým nevykonáte voľbu.

Ak si neželáte prijať niektoré alebo všetky súbory cookie, odporúčame kliknúť na banneru na možnosť „Prispôsobiť“ a postupovať podľa podrobných pokynov, ktoré vám umožnia odmietnuť všetky súbory cookie alebo ich časť.

Nastavenie svojho internetového prehliadača môžete kedykoľvek zmeniť tak, aby súbory cookie prijímal, konfiguroval alebo odmietal. Ponúkne sa vám niekoľko možností: prijať každý súbor cookie, dostať upozornenie pri vkladaní súboru cookie, alebo odmietnuť všetky súbory cookie. Svoju voľbu máte tiež možnosť kedykoľvek počas prezerania prehodnotiť kliknutím na trvalé tlačidlo „Správa služieb“ v pravom dolnom rohu obrazovky.

Každý internetový prehliadač ponúka iné nastavenia správy súborov cookie. Obvykle sú uvedené v ponuke pomocníka prehliadača. Ak používate iný prehliadač alebo inú verziu, než sú tie, ktoré sú uvedené v zozname, odporúčame použiť ponuku „Pomoc“ prehliadača. Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari a Opera.

AKÝ DOPAD MÔŽU NA VÁS MAŤ ODKAZY Z WEBU NA INÉ STRÁNKY, NEŽ SÚ STRÁNKY SKUPINY?

Skupina môže ponúkať odkazy na webové stránky iných spoločností, s ktorými udržuje nejaké vzťahy.

Na našom Webe môžeme umiestniť tzv. „hypertextové odkazy“ na iné webové stránky a aplikácie prevádzkované tretími stranami. Jediným účelom týchto odkazov je uľahčiť vám prezeranie a poskytnúť vám čo najúplnejšie informácie. Nad týmito webovými stránkami a aplikáciami nemáme žiadnu kontrolu. Na skupine sú nezávislé a majú vlastné zásady ochrany osobných údajov. Skupina preto nemôže byť za žiadnych okolností činená zodpovednou, najmä pokiaľ ide o presnosť, vhodnosť, dostupnosť alebo spoľahlivosť informácií, produktov a služieb ponúkaných na týchto webových stránkach, ich dodržiavanie autorských práv, prostredníctvom týchto webových stránok a aplikácií tretích strán prístupných z nášho Webu. Odporúčame vám, aby ste sa pred ich použitím zoznámili s podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov všetkých webových stránok a aplikácií tretích strán. Mali by ste si byť vedomí toho, že akonáhle opustíte náš Web, naše zásady ochrany osobných údajov a používanie súborov cookie prestávajú platiť.

Skupina ďalej nezodpovedá za hypertextové odkazy na svoj Web, ktoré môžu byť umiestnené na webových stránkach tretích strán, a to ani v prípade, že skupina prevádzkovateľa webových stránok tretej strany na umiestnenie takého odkazu splnomocnila.

Skupina všeobecne bez jej výslovného predchádzajúceho súhlasu zakazuje komukoľvek vkladať hypertextové odkazy na jednu alebo viac stránok Webu skupiny.

AKO ODMIETNUŤ ALEBO ODHLÁSIŤ E-MAILY ALEBO ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVATEĽOM SLUŽIEB?

Ak si už neželáte dostávať od skupiny e-maily, ktoré vás informujú o udalostiach, nových produktoch alebo službách, podobných produktoch alebo službách alebo obsahujú iné marketingové oznámenia, stačí kliknúť na odkaz „odhlásiť sa“ v päte každého e-mailu. Budete presmerovaní priamo na stránku na odhlásenie odberu, na ktorej môžete svoj odber e-mailov zrušiť.

AKO MÔŽETE ZÍSKAŤ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM V SEKCII „MÔJ ÚČET“, AKTUALIZOVAŤ ICH ALEBO ODSTRÁNIŤ?

Do sekcií „Môj priestor“ alebo „Môj účet“ sa môžete prihlásiť v situáciách, kedy vám to Web umožňuje. Po prihlásení môžete zmeniť svoj profil a aktualizovať svoje osobné údaje. Za ochranu svojich prihlasovacích údajov (najmä identifikačných údajov a hesiel) zodpovedáte sami. Máte tiež možnosť zmazať svoj účet, čím súčasne dôjde k odhláseniu odberu.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Podľa právneho a regulačného rámca platného pre ochranu osobných údajov a súkromia, najmä podľa GDPR, platných francúzskych právnych predpisov a odporúčaní nezávislého orgánu verejnej moci zriadeného členským štátom Európskej únie, ktorý je zodpovedný za dohľad nad plnením tohto právneho a regulačného rámca, máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vznesenie námietky alebo výmaz, prípadne obmedzenie ich spracovania, a právo na ich prenositeľnosť. Máte tiež právo dať pokyny, ako má byť s vašimi osobnými údajmi naložené po vašej smrti. O tom môžete spoločnosť Vetoquinol SA kedykoľvek informovať buď listom zaslaným na adresu Vetoquinol SA – DPO – Magny-Vernois, 70200 Lure, alebo e-mailom na adresu DPO@vetoquinol.com. V prípade sťažnosti sa môžete obrátiť na Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), ktorá je francúzskym dozorným úradom na ochranu osobných údajov.

ČO ROBIŤ, AK MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY TÝKAJÚCE SA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE?

Ak máte nejaké otázky alebo pochybnosti týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookie, môžete nás kontaktovať pomocou formulára dostupného na našich webových stránkach www.vetoquinol.com alebo nám zaslať list na adresu Vetoquinol SA - DPO - Magny-Vernois, 70200 Lure. Nášmu poverencovi pre ochranu osobných údajov môžete tiež napísať e-mailom na adresu DPO@vetoquinol.com.

AKÉ PRÁVNE PREDPISY SA VZŤAHUJÚ NA TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES?

Tieto zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie sa riadia francúzskym právom a od 25. mája 2018 všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov 2016/679 z 27. apríla 2016 („GDPR“). Upozorňujeme, že tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu zmeniť v závislosti od vývoja právnych predpisov a regulačného rámca.